Poistenie schopnosti splácať splátky pôžičky

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s., ako poistník v zmysle Rámcovej zmluvy o poistení RZ SSUQTR 2014.1 s Generali Poisťovňa, a. s. ako poistiteľom Vám poskytuje možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov so splácaním. Vďaka poisteniu nemusíte mať obavy z neočakávaných životných udalostí, ktoré by mohli ohroziť schopnosť splácať Vašu pôžičku. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou.

A) Základný súbor poistenia - Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pre prípad pracovnej neschopnosti a hospitalizácie úrazom.

B) Komplexného súboru poistenia - Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti a pre prípad straty zamestnania, hospitalizácie úrazom a rekonvalescencie.

Poistné plnenie

Mesačné poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo v prípade nedobrovoľnej straty zamestnania zodpovedá mesačnej splátke pôžičky a v prípade invalidity alebo úmrtia výške nesplateného zostatku pôžičky.

Podmienky

O poistenie môže požiadať fyzická osoba - klient, ktorý uzavrel zmluvu o pôžičke, v rámci ktorej požiadal o poistenie, alebo následne v rámci ponukového konania prejavil vôľu pristúpiť k poisteniu podpisom dodatku k zmluve o pôžičke.
Zároveň spĺňa nasledujúce podmienky:

  • je mladší ako 65 rokov,
  • nebol mu priznaný invalidný dôchodok,
  • nepoberá starobný dôchodok,
  • je zdravý a nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov a za posledných 12 mesiacov nebol v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní.

Pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania platí, že

  • pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah je uzavretý na dobu neurčitú,
  • nie je v skúšobnej dobe (lehote),
  • nedal a ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru,
  • nezrušil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer,
  • neobdŕžal od zamestnávateľa ani nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru.
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve s poistením GENERALI nájdete tu.

Poistné

A) Základný súbor poistenia - výška mesačného poistného za každé poistné obdobie tvorí 2,9 % z dojednanej výšky pravidelnej mesačnej splátky podľa zmluvy o pôžičke.
B) Komplexného súboru poistenia - výška mesačného poistného za každé poistné obdobie tvorí 6,9 % z dojednanej výšky pravidelnej mesačnej splátky podľa zmluvy o pôžičke.

Poistné riziká

Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, ak nastala práceneschopnosť poisteného po uplynutí čakacej lehoty (30 dní od začiatku poistenia) a pokiaľ pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná mesačným splátkam pôžičky vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti poisteného, začínajúc mesačnou splátkou vrátane splátky poistného splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti predstavuje maximálne 12 mesačných splátok poistného plnenia, u každého jedného poisteného môže poistné plnenie z poistenia práceneschopnosti predstavovať maximálne 24 mesačných úverových splátok počas celej poistnej doby.
Oznámenie o poistnej udalosti pre prípad pracovnej neschopnosti nájdete tu.

Poistenie pre prípad invalidity v rozsahu nad 70%
Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného.
Oznámenie o poistnej udalosti pre prípad plnej a trvalej invalidity nájdete tu.

Poistenie pre prípad úmrtia
Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného.
Oznámenie o poistnej udalosti pre prípad úmrtia nájdete tu.

Poistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania
Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak nastala nezamestnanosť poisteného po uplynutí čakacej lehoty (90 dní od začiatku poistenia) a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná mesačným splátkam pôžičky vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, začínajúc mesačnou splátkou pôžičky vrátane splátky poistného splatnou v poistnom období, v ktorom poistený bude 60. deň nezamestnaný. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania predstavuje maximálne 12 mesačných splátok poistného plnenia, u každého jedného poisteného môže poistné plnenie z poistenia straty zamestnania predstavovať maximálne 24 mesačných úverových splátok počas celej poistnej doby.
Oznámenie o poistnej udalosti pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania nájdete tu.

Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne za dobu hospitalizácie 30 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie je poskytnuté formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň hospitalizácie poisteného počnúc 4. dňom trvania hospitalizácie.
Oznámenie o poistnej udalosti pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu nájdete tu.

Poistenie pre prípad následnej rekonvalescencie v dôsledku úrazu
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej rekonvalescenciou poisteného vznikne, v prípade rekonvalescencie poisteného v dôsledku úrazu od 1. dňa trvania rekonvalescencie poisteného, maximálne za dobu rekonvalescencie 15 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň rekonvalescencie poisteného.
Oznámenie o poistnej udalosti pre prípad rekonvalescencie nájdete tu.


Finančné sprostredkovanie

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. vykonáva sprostredkovanie poistenia ako Samostatný finančný agent (Sprostredkovateľ poistenia) zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov v sektore poistenia alebo zaistenia vedenom NBS, pod registračným číslom 5644 a koná v mene poistiteľa na základe zmluvy, ktorá má charakter nevýhradnej zmluvy.
Sprostredkovateľ poistenia nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach poistiteľa a zároveň poistiteľ alebo osoby ho ovládajúce nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Sprostredkovateľa poistenia.

Riešenie sporov

tel.: 0850 111 117 (volania zo SR),
+421 2 58 27 66 66 (volania zo zahraničia)
e-mail: generali.sk@generali.com
Pre poistenie dojednané podľa RZoP a VPP platí slovenské právo a prípadné otázky, sťažnosti a podnety týkajúce sa poistenia je možné adresovať na poistiteľa Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava a sú vybavované v súlade so štandardnými internými pravidlami poisťovateľa.

Na postup Sprostredkovateľa poistenia pri vykonávaní sprostredkovania poistenia v mene a na účet poistiteľa je možné podať písomnú sťažnosť na adresu poistiteľa alebo na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.


Oznámenie poistnej udalosti

Generali Poisťovňa, a. s
Prostredníctvom e-mailu na adrese: registracia.sk@generali.com
Písomne na adrese: Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne Generali.
Kontaktného centra 0850 111 117, alebo na generali.sk@generali.com

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Písomne na adrese: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Telefonicky:+421 2 5824 0071
Príslušný formulár Oznámenie poistnej udalosti nájdete na www.bnpparibascardif.sk.

KDE NAKÚPITE NA SPLÁTKY?

Vyberte si ktorúkoľvek z viac ako 8 000 predajní a e-shopov, kde môžete nakupovať na splátky.

NÁJDITE OBCHOD

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440