Základné pojmy

ATM – bankomat
 • umožňuje výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty v mene krajiny, v ktorej je inštalovaný
 • umožňuje prístup k Vášmu disponibilnému zostatku
 • umožňuje zmenu PIN kódu

Bezhotovostná platba
 • platba za nákup tovaru alebo služby u obchodníkov (aj na internete) použitím platobnej karty

Bezúročné obdobie
 • obdobie 50 až 55 dní, počas ktorého za nákupy zaplatené kreditnou platobnou kartou v obchodoch a na internete a za bezhotovostné prevody neplatíte žiaden úrok

Bezhotovostný prevod
 • prevod finančných prostriedkov z kartového účtu na osobný účet klienta vedený v ktorejkoľvek banke
 • realizuje sa telefonicky prostredníctvom infolinky 0850 123 440 (voľba 3), po overení bezpečnostných prvkov

Bezpečnostné prvky
 • bezpečnostný kód – automaticky generovaný alfanumerický kód potrebný pre telefonický kontakt s infolinkou
 • heslo – volí si ho Klient v Žiadosti o kartu a slúži pre overenie pri  telefonickom kontakte s infolinkou
 • rodné priezvisko matky – slúži pre overenie pri telefonickom kontakte s infolinkou
 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, číslo občianskeho preukazu a pod...) – slúžia pre identifikáciu Klienta pri telefonickom kontakte s infolinkou
 • PIN kód – 4-miestny číselný kód, ktorý slúži na potvrdenie výberu hotovosti z bankomatu alebo platby u obchodníka
 • 3D Secure – systém na zvýšenie bezpečnosti internetových platieb a zníženie rizika zneužitia údajov na karte

Cash back
 • vrátenie časti peňazí späť na kartový účet
 • je vyjadrený ako percento z hodnoty nákupu

Disponibilný zostatok
 • je výška finančných prostriedkov, ktoré môže Klient čerpať kreditnou kartou
 • jeho výšku je možné zistiť z Výpisu ku kreditnej karte, prostredníctvom bankomatov alebo prostredníctvom infolinky

Limit pre výber hotovosti z ATM
 • je definovaný ako podiel zo schváleného úverového rámca

Platby kartou na internete
 • karta nie je fyzicky použitá
 • požadované je zadanie čísla karty, dátum platnosti karty a CVC kód (3-číslie uvedené v podpisovom prúžku na zadnej strane karty)
 • odporúčame platby u obchodníkov podporujúcich službu 3D Secure

Poistenie schopnosti splácať úveru
 • základné – kryje riziká smrti, plnej a trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti
 • komplexné – kryje riziká smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania
 • splátka poistného je súčasťou mesačnej splátky úveru

Platnosť karty
 • 2 roky a je uvedená na prednej strane karty
 • po tomto dátume je karta automaticky obnovená na ďalšie 2 roky s rovnakým číslom karty a PIN kódom, ak v stanovenom termíne Klient nepožiadal o jej neobnovenie

Revolvingový úver
 • spotrebiteľský úver, ktorého úverový rámec sa obnovuje každou došlou úhradou
 • umožňuje používať peňažné prostriedky opakovanie, bez ďalšieho schvaľovania

Splátka úveru
 • fixná – je vždy rovnaká a vypočítava sa ako 1/30 zo schváleného úverového rámca, minimálne 10€
 • variabilná – mení sa v závislosti od percenta z dlžného zostatku a percenta zo schváleného úverového rámca

Transakcia
 • bezhotovostná platba, bezhotovostný prevod, výber hotovosti z bankomatu a výplata hotovosti na výplatných miestach uskutočnená prostredníctvom platobnej karty

Úhrada splátok
 • poštovým peňažným poukazom
 • bankovým prevodom z účtu
 • priamo v pobočke banky
 • termín pre úhradu splátky je uvedený vo Výpise. Splátka musí byť pripísaná na Váš kartový účet najneskôr v deň splatnosti

Úroková sadzba
 • vyjadruje výšku úroku v súvislosti s kreditnou kartou
 • je percentuálnym vyjadrením zvýšenia požičanej sumy za určité časové obdobie

Úverový rámec
 • suma peňažných prostriedkov poskytnutá Klientovi ako revolvingový úver, do výšky ktorého môže Klient vykonávať transakcie s kreditnou kartou

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440
voľba 3