Časté otázky.

Ako môžem požiadať o vydanie kreditnej karty?

Požiadať o kreditnú kartu je možné viacerými spôsobmi:

 • telefonicky prostredníctvom infolinky – 0850 123 440, voľba 3
 • elektronicky na www.quatro.sk/karty, záložka „Ponuka kariet“, kde si vyberiete kartu, o ktorú máte záujem. Po kliknutí na tlačidlo „Požiadať o kartu“ a vybratí úverového rámca alebo výšky mesačnej splátky, máte možnosť vybrať si z dvoch možností:

o  vyplniť žiadosť online zadaním svojich osobných údajov, údajov o zamestnaní a údajov potrebných k používaniu karty alebo

o  prostredníctvom infolinky odoslaním svojich kontaktných údajov, na základe čoho Vás budeme spätne telefonicky kontaktovať a spoločne s operátorom žiadosť vyplníte (odporúčame Vám, aby ste mali pripravené svoje osobné údaje a údaje o zamestnaní – IČO, názov zamestnávateľa a jeho telefónne číslo).

Aké sú podmienky pre vydanie karty?

Kreditnú kartu môže získať občan SR s trvalým pobytom v SR alebo občan inej krajiny, ktorý má trvalý pobyt a korešpondenčnú adresu na území SR, je plnoletý, spôsobilý na právne úkony a má pravidelný preukázateľný príjem.

Sú potrebné nejaké doklady pre vybavenie kreditnej karty?

Pre spracovanie žiadosti o vydanie kreditnej karty je potrebné:

 • doložiť podpísanú kópiu občianskeho preukazu (z oboch strán) a
 • udeliť súhlas s overením príjmu v Sociálnej poisťovni alebo zdokladovať svoj príjem.
Kedy je karta aktívna?

Karta je aktívna už po schválení žiadosti, preto je dôležité, aby ste ju ihneď po obdŕžaní podpísali v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Po schválení žiadosti Vám poštou doručíme aj PIN kód a kartu tak môžete začať používať. K dispozícii máte peniaze až do výšky schváleného úverového rámca.

Potrebujem poistenie ku karte?

Poistenie schopnosti splácať úverové splátky je forma nepovinného zabezpečenia a chráni Vás v prípade nepredvídaných životných situácií, akými sú dlhodobá pracovná neschopnosť, plná a trvalá invalidita, smrť alebo strata zamestnania.

Ako môžem použiť bonusový program?

Bonusový program je určený pre Vašu osobnú potrebu, nie pre podnikateľské účely. Jeho použitie závisí od toho, v akej forme ho dostávate:

 • ak získavate cash back, je pripisovaný na Váš kartový účet vždy 25. deň v mesiaci a o jeho výšku sa znižuje Váš dlžný zostatok. Maximálna hodnota cash backu, ktorú môžete používaním karty získať, je 200 € ročne a nevzťahuje sa na osobitné transakcie spojené s platbami za hazardné hry, stávkovanie a lotérie;
 • ak zbierate body, po splnení stanovených podmienok Vám zašleme poukážku, ktorú si môžete uplatniť pri ďalšom nákupe;
 • ak získavate poistenie, môžete si ho uplatniť podľa vopred dohodnutých podmienok v Zmluve ku karte.

Podmienky používania bonusového programu sú detailne rozpísané pri jednotlivých kartách.

Ako funguje bezúročné obdobie?

Bezúročné obdobie je obdobie, počas ktorého za nákupy zaplatené kreditnou kartou v obchodoch, na internete alebo za prevod peňazí na Váš osobný účet, neplatíte žiaden úrok. Jedinou podmienkou bezúročnosti je, aby ste uhradili celý dlžný zostatok do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený v každom Výpise.

Čo mám robiť, keď budem potrebovať vyšší úverový rámec?

Môžete požiadať o zvýšenie Vášho úverového rámca, a to:

 • telefonicky prostredníctvom infolinky 0850 123 440, voľba 3 (budete identifikovaný bezpečnostnými prvkami: bezpečnostný kód, heslo a rodné priezvisko matky, majte ich preto pripravené) alebo
 • písomne – listom alebo emailom.

O výsledku schvaľovacieho procesu Vás budeme informovať písomne.

Ako budem uhrádzať splátky, príp. ako vyrovnať celý dlh na karte?

Raz mesačne Vám zašleme Výpis z kartového účtu, ktorý obsahuje všetky informácie potrebné pre úhradu splátky – číslo účtu, variabilný symbol (pre identifikáciu Vašej úhrady je nevyhnutné uvádzať správny variabilný symbol), výšku mesačnej splátky a dátum jej splatnosti.
Splátky môžete uhrádzať bankovým prevodom z osobného účtu, poštovým peňažným poukazom alebo vkladom v hotovosti v pobočke ktorejkoľvek banky. Je dôležité, aby bola splátka pripísaná na Váš kartový účet najneskôr v deň splatnosti, ktorý je vždy uvedený vo Výpise z Vášho kartového účtu. Výška štandardnej mesačnej splátky je 1/30 schváleného úverového rámca. Kedykoľvek však môžete uhradiť aj:

 • vyššiu sumu ako je štandardná mesačná splátka. To však neznamená, že ste si časť splátok „predplatili“, a preto je potrebné aj v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať minimálne štandardnú mesačnú splátku až do vyrovnania celého dlžného zostatku - takáto úhrada si nevyžaduje kontakt s infolinkou;
 • celý dlžný zostatok naraz, pričom:

o  ak pravidelne využívate bezúročné obdobie, t.j. kartou realizujete výlučne bezhotovostné transakcie (platby v obchode, na internete, príp. prevod peňazí na osobný účet v banke), stačí uhradiť sumu uvedenú vo Výpise v položke „Konečný stav“;

o  ak kartu používate aj na výber peňazí z bankomatu, odporúčame kontaktovať infolinku 0850 123 440, voľba 3 (budete identifikovaný bezpečnostnými prvkami : bezpečnostný kód, heslo a rodné priezvisko matky, majte ich preto pripravené), kde Vám vypočítajú sumu ku konkrétnemu dátumu, ktorú je potrebné uhradiť.

Kde nájdem informácie o mojich platbách kartou?

Raz mesačne Vám zašleme Výpis z kartového účtu, ktorý obsahuje informácie o všetkých Vami zrealizovaných transakciách kartou, zaúčtovaných úrokoch, poplatkoch a prijatých splátkach za príslušný mesiac.

Môžem dostávať výpis elektronicky?

Môžete si vybrať, ktorý spôsob doručovania Výpisu Vám vyhovuje:

 • elektronicky e-mailom bezplatne alebo
 • v listinnej podobe osobne v ktorejkoľvek pobočke Quatro Finančný Dom alebo VÚB bezplatne alebo
 • v listinnej podobe poštou na Vašu korešpondenčnú adresu za poplatok (v zmysle platného Cenníka).
O zmenu spôsobu doručovania Výpisov môžete požiadať písomne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním kontaktného formulára v záložke „Kontakty“.

Môžem platiť mojou kartou bezkontaktne?

Kreditné karty AUTOKARTA vydávané od 1. 5. 2018 budú vybavené bezkontaktnou funkcionalitou, ktorá umožňuje realizovať platby do 20 € bez nutnosti zadávať PIN. Bezkontaktnú funkcionalitu je potrebné aktivovať, a to: výberom hotovosti, zmenou PIN alebo zobrazením zostatku prostredníctvom bankomatu, či zadaním PIN kódu pri platbe kartou v obchode.

Môžem mojou kartou platiť aj na internete?

Kreditnou kartou môžete platiť aj na internete, po zadaní čísla karty, dátumu platnosti karty a CVC kódu uvedeného na zadnej strane karty. Odporúčame Vám vyberať si internetové obchody označené službou 3D Secure - z dôvodu bezpečnosti v závere nákupu potvrdíte svoju platbu 3D Secure kódom, ktorý Vám zašleme SMS správou (je dôležité, aby sme disponovali Vašim aktuálnym mobilným telefónnym číslom).

Akým spôsobom si môžem zistiť aktuálny stav účtu, resp. disponibilný zostatok?

Informácie týkajúce sa aktuálneho stavu Vášho kartového účtu, resp. disponibilného zostatku, si môžete zistiť:

 • v ktoromkoľvek bankomate po zadaní PIN kódu alebo
 • telefonicky prostredníctvom infolinky 0850 123 440, voľba 3 (budete identifikovaný bezpečnostnými prvkami: bezpečnostný kód, heslo a rodné priezvisko matky, majte ich preto pripravené) alebo
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára v záložke „Kontakty“, na základe čoho budete telefonicky kontaktovaný operátorom našej infolinky.
Dokedy je karta platná?

Platnosť karty je uvedená na jej prednej strane vo formáte mesiac/rok. Karta je platná 2 roky a následne je automaticky znovuvydaná. V prípade, že nebudete mať záujem o znovuvydanie, je potrebné písomne požiadať o jej zrušenie, ako i o zrušenie kartového účtu, a to najneskôr 8 týždňov pred uplynutím platnosti karty. Ku dňu zrušenia karty a kartového účtu musí byť celý dlžný zostatok na kartovom účte vysporiadaný.

Je moja karta bezpečná?

Kreditné karty majú viacero bezpečnostných prvkov:

 • platby kartou v obchode alebo výbery peňazí z bankomatu sú chránené čipom a PIN kódom, ktorý je známy iba Vám a je Vašou povinnosťou uchovávať ho v tajnosti a nenosiť spolu s kartou;
 • platby kartou na internete sú zabezpečené CVC kódom a službou 3D Secure;
 • prevod peňazí z karty na Váš osobný účet je zabezpečený overením Vašej identity prostredníctvom bezpečnostných prvkov (bezpečnostný kód, heslo a rodné priezvisko matky).
Ako mám postupovať v prípade straty alebo odcudzenia kreditnej karty?

V prípade straty, odcudzenia, či zneužitia karty je potrebné bezodkladne kontaktovať infolinku 0850 123 440, voľba 3 (pre volania zo zahraničia +421 2 485 552 01), ktorá zabezpečí blokáciu karty. V okamihu nahlásenia bude Vaša karta bezplatne zablokovaná a následne Vám bude vydaná nová karta a PIN kód.

Môžem si zmeniť PIN kód ku karte?

PIN kód si môžete zmeniť v každom bankomate, ktorý túto službu umožňuje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440
voľba 3