Poistenie schopnosti splácať splátky pôžičky

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len "Banka") právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., ako poistník v zmysle Rámcovej zmluvy o poistení RZ SSUQTR 2014.1 s Generali Poisťovňa, a. s. a ako poistník v zmysle Rámcovej zmluvy o poistení č. CFH2025 s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s., Vám poskytuje možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov so splácaním. Vďaka poisteniu nemusíte mať obavy z neočakávaných životných udalostí, ktoré by mohli ohroziť schopnosť splácať Vašu pôžičku. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou.

A) Základný súbor poistenia - Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pre prípad pracovnej neschopnosti a hospitalizácie úrazom.

B) Komplexného súboru poistenia - Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti a pre prípad straty zamestnania, hospitalizácie úrazom a rekonvalescencie.

Poistné plnenie

Mesačné poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo v prípade nedobrovoľnej straty zamestnania zodpovedá mesačnej splátke pôžičky a v prípade invalidity alebo úmrtia výške nesplateného zostatku pôžičky.

Podmienky

O poistenie môže požiadať fyzická osoba - klient, ktorý uzavrel zmluvu o pôžičke, v rámci ktorej požiadal o poistenie, alebo následne v rámci ponukového konania prejavil vôľu pristúpiť k poisteniu podpisom dodatku k zmluve o pôžičke.
Zároveň spĺňa nasledujúce podmienky:

 • je mladší ako 65 rokov,
 • nebol mu priznaný invalidný dôchodok,
 • nepoberá starobný dôchodok,
 • je zdravý a nie je v pravidelnej lekárskej opatere či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov a za posledných 12 mesiacov nebol v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní.

Pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania platí, že

 • pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah je uzavretý na dobu neurčitú,
 • nie je v skúšobnej dobe (lehote),
 • nedal a ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru,
 • nezrušil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer,
 • neobdŕžal od zamestnávateľa ani nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru.
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve s poistením GENERALI nájdete tu.

Poistné

Výška mesačného poistného za každé poistné obdobie tvorí %-nu sadzbu z dojednanej výšky pravidelnej mesačnej splátky podľa zmluvy o pôžičke a je splatná spolu s pravideľnou mesačnou splátkou úveru.

Poistné riziká

Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, ak nastala práceneschopnosť poisteného po uplynutí čakacej lehoty (30 dní od začiatku poistenia) a pokiaľ pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná mesačným splátkam pôžičky vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti poisteného, začínajúc mesačnou splátkou vrátane splátky poistného splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu pracovnej neschopnosti predstavuje maximálne 12 mesačných splátok poistného plnenia, u každého jedného poisteného môže poistné plnenie z poistenia práceneschopnosti predstavovať maximálne 24 mesačných úverových splátok počas celej poistnej doby.

Poistenie pre prípad invalidity v rozsahu nad 70%
Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného.

Poistenie pre prípad úmrtia
Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného.

Poistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania
Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak nastala nezamestnanosť poisteného po uplynutí čakacej lehoty (90 dní od začiatku poistenia) a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná mesačným splátkam pôžičky vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, začínajúc mesačnou splátkou pôžičky vrátane splátky poistného splatnou v poistnom období, v ktorom poistený bude 60. deň nezamestnaný. Plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania predstavuje maximálne 12 mesačných splátok poistného plnenia, u každého jedného poisteného môže poistné plnenie z poistenia straty zamestnania predstavovať maximálne 24 mesačných úverových splátok počas celej poistnej doby.

Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne za dobu hospitalizácie 30 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie je poskytnuté formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň hospitalizácie poisteného počnúc 4. dňom trvania hospitalizácie.

Poistenie pre prípad následnej rekonvalescencie v dôsledku úrazu
Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej rekonvalescenciou poisteného vznikne, v prípade rekonvalescencie poisteného v dôsledku úrazu od 1. dňa trvania rekonvalescencie poisteného, maximálne za dobu rekonvalescencie 15 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň rekonvalescencie poisteného.


Finančné sprostredkovanie

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len "Banka") ako právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. vykonáva sprostredkovanie poistenia ako Samostatný finančný agent (Sprostredkovateľ poistenia) zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov v sektore poistenia alebo zaistenia vedenom NBS, pod registračným číslom 26796 a koná v mene poistiteľa na základe zmluvy, ktorá má charakter nevýhradnej zmluvy.
Sprostredkovateľ poistenia nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach poistiteľa a zároveň poistiteľ alebo osoby ho ovládajúce nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Sprostredkovateľa poistenia.

Riešenie sporov

Pre poistenie dojednané podľa RZoP a VPP platí slovenské právo a prípadné otázky, sťažnosti a podnety týkajúce sa poistenia je možné adresovať na poistiteľa a sú vybavované v súlade so štandardnými internými pravidlami poisťovateľa.

Na postup Sprostredkovateľa poistenia pri vykonávaní sprostredkovania poistenia v mene a na účet poistiteľa je možné podať písomnú sťažnosť na adresu poistiteľa alebo na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Poisťovateľ

 1. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie:
Rámcová zmluva - Cardif
Všeobecné poistné podmienky - Cardif
Všeobecné poistné podmienky - Cardif platné od 25.5.2018
Poistenie schopnosti splácať úverové splátky - Cardif

Oznámenie poistnej udalosti:
Oznámenie o poistnej udalosti - Pracovná neschopnosť
Oznámenie o poistnej udalosti - Strata zamestnania
Oznámenie o poistnej udaloti - Trvalá invalidita
Oznámeni o poistnej udalosti - Smrť

Príslušný formulár Oznámenie poistnej udalosti nájdete na www.bnpparibascardif.sk Tel. č.: 02/5824 0011, voľba č.1 Kontaktný formulár

 1. Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie:
Rámcová zmluva - Generali
Všeobecné poistné podmienky - Generali
Poistenie schopnosti splácať úverové splátky - Generali

Oznámenie poistnej udalosti:
Oznámenie o poistnej udaloti - pracovná neschopnosť poistného
Oznámenie o poistnej udaloti - invalidita alebo smrť
Oznámenie o poistnej udaloti - strata zamestnania

Prostredníctvom e-mailu na adrese: registracia.sk@generali.com alebo generali.sk@generali.com
Písomne na adrese: Generali Poisťovňa, a. s., Osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne Generali. Kontaktného centra 0850 111 117, alebo na http://www.generali.sk/sk/poistna-udalost/hlasenie-poistnej-udalosti/detail-produktov/cfh/

KDE NAKÚPITE NA SPLÁTKY?

Vyberte si ktorúkoľvek z viac ako 5 400 predajní a e-shopov, kde môžete nakupovať na splátky.

NÁJDITE OBCHOD

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440