Quatro Car

POISTENIE
SCHOPNOSTI
splácať splátky

Poistenie schopnosti splácať splátky pôžičky

 • Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Banka“) ako poistník v zmysle Rámcovej zmluvy o poistení schopnosti splácať viazaný spotrebiteľský úver QUATRO č.RPZQ2024.1 s Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu poskytuje možnosť uzavrieť poistenie, ktoré kryje Vaše finančné záväzky ktoré vyplývajú z poskytnutého úveru.

ČO PRINÁŠA TOTO POISTENIE PRE VÁS?

 • KOMPLEXNOSŤ: Poistné balíky sú nakombinované tak, aby pokrývali najčastejšie dôvody vzniku poistnej udalosti.

 • JEDNODUCHOSŤ Uzatvorenie poistenia priamo u Vás, mesačná platba poistného spolu so splátkou viazaného spotrebiteľského úveru.

 • VARIABILITU: Môžete zvoliť balík tak, aby čo najviac pokrýval Vaše požiadavky a potreby.

 • A EŠTE NIEČO NAVYŠE: Plnenie v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu trvajúcej minimálne 4 dni resp. rekonvalescencie vyplácané priamo na účet klienta.

Poistné krytie je poskytované formou preddefinovaných balíkov krytia, ktoré obsahujú poistné riziká a výška krytia závisí od výšky mesačnej splátky úveru.

 1. Základný balík poistenia

  Poistenie pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%,pre prípad pracovnej neschopnosti a pre prípad hospitalizácie úrazom.

 2. Komplexný balík poistenia

  Poistenie pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70%,pre prípad pracovnej neschopnosti a pre prípad straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou, hospitalizácie úrazom a rekonvalescencie v dôsledku úrazu.

Poistné plnenie

  • Splatenie zostatku úveru v prípade poistnej udalosti smrť a invalidity v rozsahu nad 70% z dôvodu úrazu alebo choroby
  • Výplata mesačných splátok úveru v prípade poistnej udalosti v dôsledku práceneschopnosti a straty zamestnania z dôvodu úrazu alebo choroby
  • Denná dávka vo výške 10% z mesačnej splátky úveru od 4 dňa hospitalizácie z dôvodu úrazu, maxim. po dobu 30 dní hospitalizácie
  • Denná dávka vo výške 10% z mesačnej splátky úveru od 1 dňa rekonvalescencie z dôvodu úrazu, maxim. po dobu 15 dní rekonvalescencie

  Úplné podmienky poistného plnenia sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkách pre poistenie schopnosti splácať viazaný spotrebiteľský úver QUATRO (VPPQ2024.1)

 • Podmienky

  Poistenie k úveru môže uzavrieť len Klient, ktorý pristúpil k poisteniu a ku dňu pristúpenia k poisteniu spĺňal nasledovné podmienky:
  - minimálny vstupný vek bol viac ako 18 rokov a  maxim. menej ako 65 rokov
  - je zdravý (nie je práceneschopný), nie je v pravidelnej lekárskej opatere v dôsledku zisteného chronického ochorenia alebo s trvalým užívaním liekov, nebolo mu diagnostikované závažné ochorenie - (napr.cievna príhoda, Infarkt myokardu, Ischemická choroba srdca, vírus HIV, prípadne ochorenie AIDS, závažná duševná porucha (napr. mániodepresívna psychóza), onkologické ochorenie, obezita (BMI nad 40)
  - nepoberá, ani nikdy nepoberal invalidný dôchodok ani nikdy nebolo zahájené konanie o jeho priznaní
  - nepoberá, ani nikdy nepoberal starobný dôchodok ani nikdy nebolo zahájené konanie o jeho priznaní
  Pre prípad straty zamestnania a následnej nezamestnanosti platí, že pracovný pomer, služobný pomer alebo iný obdobný pracovnoprávny vzťah bol uzatvorený na dobu neurčitú a nebol ukončený v skúšobnej dobe (lehote).Ukončenie pracovného pomeru bolo uskutočnené zo strany zamestnávateľa, alebo dohodou podľa §63 ods.písm.a) a b) Zákonníka práce
   

 • Poistné

  Výška poistného za každé mesačné obdobie tvorí %-nu sadzbu z dojednanej výšky pravidelnej mesačnej splátky podľa zmluvy o úvere a je splatná spolu s pravidelnou mesačnou splátkou úveru

Poistné rizika

Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

 • Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, ak nastala práceneschopnosť poisteného počas trvania poistenia a trvala nepretržite viac ako 30 kalendárnych dní. Výška poistného plnenia z jednej poistnej udalosti sa rovná súčtu maximálne 12 mesačných splátok úveru, splatnosť prvej splátky je po dni vzniku poistnej udalosti.

Poistenie pre prípad invalidity v rozsahu nad 70%

 • Výška poistného plnenia v prípade poistenia pre prípad smrti alebo invalidity v rozsahu nad 70% sa rovná nesplatenému zostatku úveru ku dňu priznania nároku na invalidný dôchodok v rozsahu nad 70% Sociálnou poisťovňou, zníženého o záväzky poisteného voči poistníkovi (banke) splatné pre dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej invaliditou poisteného

Poistenie pre prípad úmrtia

 • Výška poistného plnenia v prípade poistenia pre prípad smrti alebo invalidity v rozsahu nad 70% sa rovná nesplatenému zostatku úveru ku dňu úmrtia poisteného, zníženého o záväzky poisteného voči poistníkovi (banke) splatné pre dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej invaliditou poisteného

Poistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania

 • Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej stratou zamestnania a následnej nezamestnanosti poisteného vznikne, ak nastala nezamestnanosť poisteného počas trvania poistenia najskôr po uplynutí 30 dní od začiatku poistenia a pokiaľ strata zamestnania trvala nepretržite viac ako 30 kalendárnych dní. Výška poistného plnenia z jednej poistnej udalosti sa rovná súčtu maximálne 12 mesačných splátok úveru, splatnosť prvej splátky je po dni vzniku poistnej udalosti straty zamestnania.

Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu

 • Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4.dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maxim. za dobu hospitalizácie 30 dní za jednu poistnú udalosť, poistený musí byť počas hospitalizácie práceneschopný. Poistné plnenie je poskytnuté formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň hospitalizácie poisteného počnúc 4.dňom trvania hospitalizácie.

Poistenie pre prípad následnej rekonvalescencie v dôsledku úrazu

 • Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej rekonvalescenciou poisteného vznikne, v prípade rekonvalescencie poisteného v dôsledku úrazu od 1.dňa trvania rekonvalescencie poisteného, maxim. za dobu rekonvalescencie 15 dní za jednu poistnú udalosť. Rekonvalescencia poisteného musí nasledovať bezprostredne po ukončení hospitalizácie. Poistné plnenie je poskytnuté formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň rekonvalescencie poisteného.

Finančné sprostredkovanie

 • Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Banka“) vykonáva sprostredkovanie poistenia ako Samostatný finančný agent (Sprostredkovateľ poistenia) zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov v sektore poistenia alebo zaistenia vedenom NBS, pod registračným číslom 26796 a koná v mene poistiteľa na základe zmluvy, ktorá má charakter nevýhradnej zmluvy. Sprostredkovateľ poistenia nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach poistiteľa a zároveň poistiteľ alebo osoby ho ovládajúce nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Sprostredkovateľa poistenia.

Riešenie sporov

 • Pre poistenie dojednané podľa RZoP a VPP platí slovenské právo a prípadné otázky, sťažnosti a podnety týkajúce sa poistenia je možné adresovať na poistiteľa a sú vybavované v súlade so štandardnými internými pravidlami poisťovateľa.

  Na postup Sprostredkovateľa poistenia pri vykonávaní sprostredkovania poistenia v mene a na účet poistiteľa je možné podať písomnú sťažnosť na adresu poistiteľa alebo na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Poisťovateľ

 1. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

  Dokumenty na stiahnutie:
  Všeobecné poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať viazaný spotrebiteľský úver Quatro (VPPQ2024.1)
  Rámcová zmluva o poistení schopnosti splácať viazany spotrebiteľský úver Quatro (RPZQ2024.1)
  Informačný dokument o poistnom produkte (IDPPQ2024.1)
   

Nahlásenie poistnej udalosti

Zavolajte nám 0850 123 000
Infolinka dostupná 24 hodín denne
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 970
Sme tu pre vás kontakt@vub.sk
Nájdete nás aj na