Quatro Car

POISTENIE
SCHOPNOSTI
splácať splátky

Poistenie schopnosti splácať splátky pôžičky

 • Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len “Banka”) právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., ako poistník v zmysle Rámcovej zmluvy o poistení č. QTR2027 s BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., Vám poskytuje možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov so splácaním. Vďaka poisteniu nemusíte mať obavy z neočakávaných životných udalostí, ktoré by mohli ohroziť schopnosť splácať Vašu pôžičku. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou.

 1. Základný súbor poistenia

  Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pre prípad pracovnej neschopnosti a hospitalizácie úrazom.

 2. Komplexného súboru poistenia

  Poistenie pre prípad úmrtia, invalidity v rozsahu nad 70%, pracovnej neschopnosti a pre prípad straty zamestnania, hospitalizácie úrazom a rekonvalescencie.

Poistné plnenie

  • Splatenie zostatku úveru v prípade poistnej udalosti smrť v dôsledku choroby alebo úrazu a plná a trvalá invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu.
  • Splatenie zostatku úveru + jednorazové plnenie 100 € v prípade poistnej udalosti pracovná neschopnosť v dôsledku choroby alebo úrazu a strata zamestnania s následnou nezamestnanosťou.
  • Denná dávka vo výške 10 % zo splátky úveru, počínajúc od 4. dňa hospitalizácie, max. pod dobu 30 dní hospitalizácie.
  • Denná dávka vo výške 10 % zo splátky úveru, počínajúc od 1. dňa rekonvalescencie, max. pod dobu 15 dní rekonvalescencie.

  Úplné podmienky plnenia sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach pre poistenie schopnosti splácať úverové splátky.

 • Podmienky

  Poistenie môže vzniknúť iba pre Klienta, ktorý pristúpil k poisteniu a ku dňu pristúpenia k poisteniu spĺňa tieto podmienky:
  - je mladší ako 65 rokov,
  - je zdravý (najmä netrpí chronickým ochorením, nevyliečiteľnou chorobou, alebo ochorením, ktoré by mohlo vážne ohroziť jeho zdravie) a nie je v pravidelnej lekárskej opatere, či pod pravidelným lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia alebo s trvalým užívaním liekov,
  - nebol mu právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu priznaný invalidný dôchodok a ani nepožiadala o jeho priznanie,
  - nebol mu právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu priznaný starobný dôchodok a ani nepožiadal o jeho priznanie.


  Pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania platí, že pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah bol uzatvorený na dobu neurčitú a nebol ukončený v skúšobnej dobe (lehote). Ukončenie pracovného pomeru bolo uskutočnené zo strany zamestnávateľa, resp. dohodou v zmysle §63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

  Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)

 • Poistné

  Výška mesačného poistného za každé poistné obdobie tvorí %-nu sadzbu z dojednanej výšky pravidelnej mesačnej splátky podľa zmluvy o pôžičke a je splatná spolu s pravideľnou mesačnou splátkou úveru.

Poistné rizika

Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti

 • Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, ak nastala práceneschopnosť poisteného počas trvania poistenia a pokiaľ pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite viac 30 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná súčtu mesačných splátok úveru, ktorých deň splatnosti nasleduje po dni vzniku poistnej udalosti.

Poistenie pre prípad invalidity v rozsahu nad 70%

 • Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného.

Poistenie pre prípad úmrtia

 • Výška plnenia v prípade úmrtia alebo plnej a trvalej invalidity sa rovná celkovej výške pôžičky, ktorá bola nesplatená ku dňu úmrtia poisteného, resp. ku dňu vzniku poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného, zníženej o neuhradené splátky pôžičky vrátane splátky poistného a ostatné záväzky poisteného voči poistníkovi splatné pred dňom úmrtia poisteného, resp. pred dňom poistnej udalosti spôsobenej plnou a trvalou invaliditou poisteného.

Poistenie pre prípad nedobrovoľnej straty zamestnania

 • Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak nastala nezamestnanosť poisteného po uplynutí čakacej lehoty (90 dní od začiatku poistenia) a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Výška plnenia sa rovná súčtu mesačných splátok úveru, ktorých deň splatnosti nasleduje po dni vzniku poistnej udalosti straty zamestnania. V prípade poistnej udalosti, ktorou je pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania a následná nezamestnanosť má oprávnená osoba okrem vyššie uvedeného nároku aj nárok na jednorazové poistné plnenie vo výške 100 €.

Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu

 • Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne za dobu hospitalizácie 30 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie je poskytnuté formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň hospitalizácie poisteného počnúc 4. dňom trvania hospitalizácie.

Poistenie pre prípad následnej rekonvalescencie v dôsledku úrazu

 • Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej rekonvalescenciou poisteného vznikne, v prípade rekonvalescencie poisteného v dôsledku úrazu od 1. dňa trvania rekonvalescencie poisteného, maximálne za dobu rekonvalescencie 15 dní za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenie formou jednorazového poistného plnenia vo výške 10% z mesačnej splátky úveru za každý deň rekonvalescencie poisteného.

Finančné sprostredkovanie

 • Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len “Banka”) ako právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. vykonáva sprostredkovanie poistenia ako Samostatný finančný agent (Sprostredkovateľ poistenia) zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov v sektore poistenia alebo zaistenia vedenom NBS, pod registračným číslom 26796 a koná v mene poistiteľa na základe zmluvy, ktorá má charakter nevýhradnej zmluvy. Sprostredkovateľ poistenia nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach poistiteľa a zároveň poistiteľ alebo osoby ho ovládajúce nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Sprostredkovateľa poistenia.

Riešenie sporov

 • Pre poistenie dojednané podľa RZoP a VPP platí slovenské právo a prípadné otázky, sťažnosti a podnety týkajúce sa poistenia je možné adresovať na poistiteľa a sú vybavované v súlade so štandardnými internými pravidlami poisťovateľa.

  Na postup Sprostredkovateľa poistenia pri vykonávaní sprostredkovania poistenia v mene a na účet poistiteľa je možné podať písomnú sťažnosť na adresu poistiteľa alebo na príslušný orgán dohľadu nad vykonávaním sprostredkovania poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Poisťovateľ

 1. Poisťovňa BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. Bottova 2A, 811 09 Bratislava

  Dokumenty na stiahnutie:
  Rámcová zmluva - Cardif
  Všeobecné poistné podmienky - Cardif
  Všeobecné poistné podmienky – Cardif 1.1.2022
  Všeobecné poistné podmienky - Cardif platné od 25.5.2018
  Poistenie schopnosti splácať úverové splátky - Cardif

  Oznámenie poistnej udalosti:
  Oznámenie o poistnej udalosti - Pracovná neschopnosť
  Oznámenie o poistnej udalosti - Strata zamestnania
  Oznámenie o poistnej udaloti - Trvalá invalidita
  Oznámeni o poistnej udalosti - Smrť

  Príslušný formulár Oznámenie poistnej udalosti nájdete na www.bnpparibascardif.sk Tel. č.: 02/5824 0011, voľba č.1 Kontaktný formulár

 2. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

  Dokumenty na stiahnutie:
  Rámcová zmluva - Generali
  Všeobecné poistné podmienky - Generali


  Oznámenie poistnej udalosti:
  Oznámenie o poistnej udaloti - pracovná neschopnosť poistného
  Oznámenie o poistnej udaloti - invalidita alebo smrť
  Oznámenie o poistnej udaloti - strata zamestnania

  Prostredníctvom e-mailu na adrese: registracia.sk@generali.com alebo generali.sk@generali.com
  Písomne na adrese: Generali Poisťovňa, a. s., Osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne Generali. Kontaktného centra 0850 111 117, alebo na http://www.generali.sk/sk/poistna-udalost/hlasenie-poistnej-udalosti/detail-produktov/cfh/

Zavolajte nám 0850 123 440
Infolinka v pracovných dňoch od 7:30 – 19:00
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 980
Sme tu pre vás quatro@quatro.sk
Nájdete nás aj na